Privacy policy

Deze website is eigendom van de Hassotheek nv
Contactgegevens: Vrijwillgersplein 8 3500 Hasselt
Adres maatschappelijk zetel: Vrijwillgersplein 8 3500 Hasselt
Telefoon: 011 24 16 14

E-mail: dirk@hassotheek.be
Ondernemingsnummer: 0765.438.579 

Hierna genoemd: de apotheek.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de apotheek of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De apotheek levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de apotheek de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De apotheek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De apotheek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De apotheek kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De apotheek verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Apotheek Vos

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website Apotheek Vos en door het gebruik van de op deze website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens
Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Verwerkingsdoeleinden
De apotheek verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Daarnaast worden er door middel van cookies persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een mailadres, baseert de apotheker zich op de toestemming. Indien er gebruik gemaak wordt van een webshop, baseert de apotheker zich op zijn wettelijke verplichtingen om farmaceutische zorg te verstrekken, alsook de verwerkingen noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de de apotheek groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de apotheek verbonden zijn of met enige andere partner van Pharmacy Online De apotheek garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzamelt door middel van cookies worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd naar anonimisering ervan.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@apotheekvos.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer een Cliënt (zoals hieronder gedefinieerd) gebruik maakt van de website van de Apotheek.


1. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden bevatten de contractuele regels aangaande (a) het gebruik van de Website en (b) de Bestelling of de Reservatie die de Cliënt via de Website plaatst. Onderhavige Algemene Voorwaarden vervangen eerdere mondelinge of schriftelijke voorwaarden of afspraken tussen de Apotheek en de Cliënt.
Andere voorwaarden zullen nooit van toepassing zijn, tenzij de Apotheek voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarden akkoord ging.
Neem alstublieft de tijd om deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Door de raadpleging en het gebruik van de Website erkent de Cliënt dat hij/zij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk aanvaardt. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, mag de Cliënt de Website niet gebruiken.


2. Begrippen

2.1 Bestelling: de bestelling van een of meerdere Product(en) via de Website waardoor een verkoop op afstand wordt gesloten tussen de Cliënt en de Apotheek.

2.2 Cliënt: een Consument of een Professioneel die een Bestelling of Reservatie doorgeeft aan de Apotheek via de Website.

2.3 Consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2.4 Geneesmiddel op Voorschrift: een geneesmiddel voor menselijk of diergeneeskundig gebruik dat enkel op voorschrift verkrijgbaar is.

2.5 Productfiche: de productfiche die beschikbaar is op de Website en informatie (beschrijving, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie, bijsluiter) bevat over een Product.

2.6 Product(en): het geheel van de (i) Vrije Producten en (ii) parafarmaceutische producten die besteld kunnen worden op de Website.

2.7 Professioneel: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2.8 Reservatie: het reserveren van een Geneesmiddel Op Voorschrift zonder betalingsverplichting en zonder dat de Cliënt een aankoopverplichting heeft. Bij het plaatsen van een Reservatie, dient het Geneesmiddel Op Voorschrift steeds in de apotheek zelf opgehaald te worden.

2.9 Vrij Product: (i) een geneesmiddel voor menselijk gebruik dat niet aan een voorschrift onderworpen is, en (ii) de medische hulpmiddelen zoals bedoeld in bijlage XIII, punten 1.1 tot en met 1.5 en 1.7 van het Koninklijk Besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen.


3. Aangeboden Producten
Rekening houdende met de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internet van producten die in een voor het publiek opengestelde apotheek aangeboden worden, zijn niet alle producten van de Apotheek via de Website verkrijgbaar. Zo kan de Cliënt geen Bestelling plaatsen voor Geneesmiddelen Op Voorschrift, maar kan voor Geneesmiddelen op Voorschrift enkel een Reservatie geplaatst worden via de Website. Een dergelijke Reservatie zal steeds opgehaald moeten worden in de Apotheek.
Gelieve er rekening mee te houden dat de Apotheek enkel Bestellingen aanvaardt die binnen België geleverd zullen worden.


4. Account van de Cliënt

4.1 Om een Bestelling of Reservatie te kunnen plaatsen, dient de Cliënt zich ofwel te registreren op de Website, ofwel zich als gast aan te melden tijdens de afhandeling van zijn Bestelling of Reservatie. De Cliënt is niet verplicht om een account aan te maken op de Website. De Cliënt verbindt er zich toe om de logingegevens en het paswoord van zijn account niet aan derden mee te delen of door derden te laten gebruiken en om misbruik door derden te verhinderen. De Cliënt is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn account worden uitgevoerd. In geval van vermoeden van misbruik dient de Cliënt de Apotheek onmiddellijk te verwittigen. De Apotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade die voortvloeit uit de tekortkoming van de Cliënt inzake dit artikel 4.

De Apotheek behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld). In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het de Apotheek toegestaan om het account van de Cliënt tijdelijk of definitief te schrappen of de toegang tot de Website te beperken, onverminderd het recht van de Apotheek om de geleden schade op de Cliënt te verhalen.

4.2 De Cliënt erkent dat hij/zij niet gerechtigd is om: (i) ongeoorloofd gebruik te maken van de account van andere gebruikers; (ii) ongeoorloofd gebruik te maken van de Website; (iii) zijn/haar account te gebruiken om illegale activiteiten te plegen of te promoten; of (iv) zich voor te doen als een andere persoon of entiteit. Het is de Cliënt niet toegelaten om op enige wijze de technische of andere beveiligingsmaatregelen van de Website te omzeilen of te verplaatsen.


5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een Bestelling over te gaan

5.1 Bepaalde Producten aangeboden door de Apotheek (in het bijzonder de Vrije Producten) moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2 De informatie verschaft door de Apotheek op de Website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. Ze kan dan ook nooit beschouwd worden als een diagnose of persoonlijk advies, omdat de Apotheek niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere Cliënt. Indien de Cliënt persoonlijk advies wenst, dient de Cliënt bij een apotheek of een dokter langs te gaan alvorens een Product te gebruiken.

5.3 Zoals beschreven in de Privacy Verklaring, houdt de Apotheek informatie bij over de voorgaande bestellingen van de Cliënt, maar dit betekent niet dat het bijhouden van de aankoopgeschiedenis aanleiding zal geven tot een automatische waarschuwing (zoals met betrekking tot de dosis of interactie met andere geneesmiddelen).

5.4 Indien de Cliënt twijfelt over de geschiktheid van een bepaald Product, dan adviseert de Apotheek om het Product niet te bestellen, de Bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het Product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts of een apotheker geraadpleegd te hebben.

5.5 De Apotheek wenst te benadrukken dat de wettelijke en deontologische regels van toepassing op de apotheker-titularis tot gevolg kunnen hebben dat een geplaatste Bestelling geen doorgang kan vinden, indien de Bestelling - naar het oordeel van de apotheker-titularis - niet in overeenstemming zou zijn met voornoemde regels.

5.6 De verpakking en de informatie op de verpakking van de Producten zijn beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.


6. Bestelling/Reservatie

6.1 De Cliënt is zelf verantwoordelijk om alle informatie die betrekking heeft op hem, zoals zijn leeftijd of geslacht, of andere relevante gezondheidsinformatie op een correcte wijze en tijdig aan de Apotheek mee te delen. De Apotheek kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief of niet ingeven van bestemmingsgegevens, persoonlijke gegevens of gezondheidsinformatie door de Cliënt.

6.2 De Apotheek behoudt zich het recht voor om de Bestelling te weigeren of te annuleren om gegronde redenen, zoals bijvoorbeeld indien de betaling door de Cliënt via de Website niet gelukt zou zijn.

6.3 De Bestelling is pas definitief indien de Cliënt het volledige bedrag, inclusief de verzendingskosten, betaald heeft aan de Apotheek. Na het plaatsen van de Bestelling zal de Cliënt een bevestigingse-mail krijgen met een overzicht van diens Bestelling ("Bestelbevestiging").

6.4 De meeste Vrije Producten die Besteld kunnen worden via de Website zijn op voorraad. Indien een Vrij Product dat Besteld werd toch niet voorradig blijkt te zijn, zal de Apotheek via e-mail de Cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de Cliënt niet akkoord is met de vertraging, beschikt hij/zij over de mogelijkheid om zijn Bestelling wijzigen of annuleren.

6.5 Indien de Cliënt een Reservatie plaatst, zal het betrokken Geneesmiddel Op Voorschrift voor een periode van maximum 7 dagen na het plaatsen van de Reservatie ("Reservatieperiode") gereserveerd worden in de apotheek. Indien de Cliënt het betrokken Geneesmiddel Op Voorschrift na de Reservatieperiode ophaalt, kan de Apotheek niet garanderen dat het Geneesmiddel Op Voorschrift voorradig zal zijn.


7. Prijs

7.1 Alle prijzen die vermeld staan op de Website zijn in EURO en BTW inclusief. De prijs vermeld op de Productfiche moet vermeerderd worden met de toepasselijke leveringskosten. Deze leveringskosten zullen meegedeeld worden aan de Cliënt alvorens de Cliënt gebonden is door de Bestelling.

7.2 De prijs vermeld in de Bestelbevestiging is de totale prijs en omvat de bijhorende leveringskosten, BTW en alle andere eventuele kosten verbonden aan de Bestelling.

7.3 In geval van een Reservatie, is het mogelijk dat de prijs die getoond wordt op de Website op het ogenblik van de Reservatie verschilt van de prijs die uiteindelijk betaald dient te worden door de Cliënt bij de eigenlijke aankoop in de Apotheek.


8. Betaling

8.1 De volgende betalingswijzen worden door de Apotheek aanvaard voor de betaling van Producten: Bancontact, Visa, Mastercard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

8.2 Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Apotheek is geen partij in de relatie tussen de Cliënt en de kaartuitgever.

8.3 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ogone of Mollie.

8.4 De Bestelling gevalideerd door de Cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone of Mollie hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ogone of Mollie, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de Cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.5 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ogone of Mollie. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ogone of Mollie en de Apotheek zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.


9. Levering

9.1 De levering van een Product gebeurt, na ontvangst van de Bestelling door de Apotheek, in principe binnen een termijn van 2 werkdagen voor Bestellingen geplaatst binnen België. Indien de Apotheek om een of andere reden een vertraging in de levering verwacht, dan zal de Cliënt hiervan op de hoogte gebracht worden. Een laattijdige levering zal geen aanleiding geven tot enige compensatie of schadevergoeding voor de Cliënt.

9.2 De leveringen gebeuren door Bpost. De Apotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdige levering indien dit te wijten is aan Bpost.

9.3 Als een Bestelling niet in ontvangst wordt genomen door de Cliënt ondanks verschillende aanbiedingen door de vervoerder, wordt de bestelling teruggezonden naar de Apotheek en wordt de Cliënt hierover gewaarschuwd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de Cliënt gevraagd worden en hij/zij zal hiervan de gerelateerde leveringskosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was).

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde Producten, dient de goede staat van het geleverde Product onmiddellijk nagegaan te worden en dient de Cliënt kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Indien de geleverde Producten niet precies overeenstemmen met de Bestelling of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de Cliënt zo snel als mogelijk en in elk geval binnen de 7 dagen na de ontvangst van de Bestelling de Apotheek hiervan per e-mail of telefonisch te verwittigen.

9.5 De Apotheek verbindt zich ertoe dat de levering van de Vrije Producten volgens de goede officinale farmaceutische praktijken zal plaatsvinden.


10. Herroepingsrecht

10.1 Naargelang het specifieke geval, beschikt de Consument over het recht om zijn Bestelling te herroepen overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht.

10.2 Voor wat betreft goederen andere dan Vrije Producten die de Consument aankoopt op de Website, beschikt de Consument over het recht om zijn Bestelling zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt ("Herroepingstermijn"). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Consument de Apotheek via een ondubbelzinnige verklaring, schriftelijk of per mail, op de hoogte te stellen van zijn beslissing om zijn Bestelling te herroepen. Om de Herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de Herroepingstermijn is verstreken. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de Apotheek alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop de Apotheek werd geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de Bestelling te herroepen terugbetalen. De Apotheek zal deze terugbetalingen verrichten onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument tijdens de oorspronkelijke Bestelling werd gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel zou instemmen, op voorwaarde dat zulke terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Consument. De Apotheek behoudt zich het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen terug heeft gekregen, of tot de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. In geval van herroeping zal de Consument de directe kosten van het terugzenden van de goederen dienen te dragen.

10.3 In bepaalde gevallen beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:

  • Wanneer het gaat om de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; of
  • Wanneer het gaat om verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bv. cosmetica of tandenborstels).

10.4 Voor Vrije Producten beschikt de Consument over een herroepingsrecht tot aan de verzending van de Vrije Producten zonder dat de Consument gehouden is tot opgave van een reden voor de herroeping. Van zodra de Vrije Producten verzonden worden, kunnen deze niet langer worden teruggenomen, behalve in geval van gebrek.

10.5 De Apotheek zal de ontvangst van de herroeping van de Bestelling schriftelijk bevestigen en zal de Consument vervolgens een retourlabel bezorgen en instructies die de Consument kan gebruiken om de betrokken Producten terug te sturen. De Consument kan de betrokken Producten afleveren aan een postkantoor, automaat of een pick-up point. De Consument kan er eveneens voor opteren om de betrokken Goederen te overhandigen aan de Apotheek.


11. Garantie

11.1 De Apotheek garandeert enkel de deugdelijke levering van de Producten aan de hand van de door de Cliënt verstrekte gegevens bij het plaatsen van de Bestelling. De door de Apotheek geleverde Producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De Cliënt is verplicht de instructies, de bijsluiter en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de Apotheek. Verzonden geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen niet teruggenomen worden, behalve in geval van gebrek.

11.2 Wettelijke garantie. Voor wat betreft consumptiegoederen (d.i. elk roerend lichamelijk goed bv. elektronische tandenborstel), beschikt de Consument over een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat aanwezig is bij de levering van het goed en zich manifesteert binnen de 2 jaar na de levering van het goed. Indien de Consument een gebrek zou vaststellen, dient de Consument de Apotheek zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch en elk geval binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek ("Periode van Kennisgeving") op de hoogte te brengen van het gebrek. Indien de Consument nalaat om de Apotheek op de hoogte te brengen van het gebrek binnen de Periode van Kennisgeving, beschikt de Consument niet langer over de mogelijkheid op zich te beroepen op de wettelijke garantie. In ieder geval dient de Consument vanaf de ontdekking van het gebrek zich te onthouden van elk verder gebruik van het goed dat de schade ernstiger zou maken.

11.3 Disclaimer. De Apotheek geeft geen enkele garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van de Website of dat het gebruik van deze Website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze Website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

11.4 Dienst na verkoop. Indien de Cliënt vragen of opmerkingen zou hebben over zijn Bestelling of Reservatie, kan er contact opgenomen worden met de Apotheek.


12. Aansprakelijkheid

12.1 De Apotheek kan niet aansprakelijk gehouden worden voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter of gebruiksinstructies van de fabrikant. De Apotheek kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de Producten (tenzij de Consument op het ogenblik van de Bestelling de Apotheek op de hoogte heeft gebracht van een bijzonder door de Consument gewenst gebruik en dit gebruik door de Apotheek werd aanvaard). Indien de Cliënt een allergische reactie of last van bijwerken krijgt bij het gebruik van een Product, of anderszins denkt dat hij/zij medische hulp nodig heeft, dient de Cliënt zo snel mogelijk de behandelende arts te contacteren of andere medische hulp te zoeken. De Apotheek kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek te wijten is aan de gebrekkige verzorging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid van de Cliënt.

12.2 De aansprakelijkheid van de Apotheek kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de Producten aangebracht door de fabrikant.

12.3 De aansprakelijkheid van de Apotheek zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de Bestelling dat door de Cliënt betaald werd. De Cliënt engageert zich om aandachtig de bijsluiter van de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het Product. De bijsluiter bevat belangrijke informatie (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de Cliënt dient te respecteren bij het gebruik van een Product.

12.4 De Apotheek behoudt zich het recht voor om op gelijk welk ogenblik de Website te onderbreken of te stoppen en kan geenszins aansprakelijkheid gesteld worden voor schade of andere gevolgen die hiermee verband houden.

12.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Apotheek (i) ten aanzien van de Cliënt voor haar opzet, en (ii) ten aanzien van Consumenten voor haar grove schuld of het overlijden of lichamelijk letsel beperken of uitsluiten.


13. Overmacht
Ingeval de Apotheek geconfronteerd wordt met Overmacht zal zij onmiddellijk de Cliënt hiervan in kennis stellen met vermelding van de geschatte duur van de Overmacht.
Worden ondermeer als “Overmacht” beschouwd: oorlog of oorlogsomstandigheden, blokkade, internationale sancties of embargo, ernstige ongevallen, brand, overstroming, staking of lock-out, transportonderbreking, defecten aan machines, in gebreke blijven van onderaannemers, leveranciers of bevoorraders, defecten aan soft- of hardware van de voormelde partijen, overlijden of ernstige ziekte van sleutelpersoneel, overheidsmaatregelen, enz.
In het algemeen zal elke omstandigheid die buiten het toedoen van de Apotheek ontstaat, waardoor de normale uitvoering van de verplichtingen van de Apotheek aanzienlijk wordt verhinderd of onmogelijk wordt gemaakt als overmacht beschouwd worden.


14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, Productfiches, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van elementen die op de Website ter beschikking gesteld worden ("Informatie") en alle intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben behoren toe aan de Apotheek of derden. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Apotheek, de aangeboden Informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of op enige andere manier rechten hierop te verlenen aan derden.

14.2 De Apotheek kent de Cliënt een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie toe om de Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.


15. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
15.1 De Apotheek verwerkt alle persoonsgegevens die betrekking hebben op de Cliënt in overeenstemming met haar Privacy Verklaring die beschikbaar is in bovenstaande privacy verklaring.


16. Nietigheid
De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) van de Algemene Voorwaarden impliceert niet de nietigheid van de overige clausules van de Algemene Voorwaarden. De overige delen of clausules van de Algemene Voorwaarden blijven geldig en afdwingbaar alsof de nietige delen of clausules niet in deze Algemene Voorwaarden begrepen zijn. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de betekenis van de oorspronkelijke clausule.


17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Elke betwisting die betrekking heeft op deze Algemene Voorwaarden, zal beslecht worden volgens het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting berecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de Apotheek gevestigd is.
In geval van een betwisting tussen de Apotheek en een Consument, zal deze bepaling evenwel geen andere rechter aanwijzen dan deze die is aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.


18. Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden
De Apotheek houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om deze aan te passen aan juridische, technische of commerciële wijzigingen, waarbij de publicatie op de Website als kennisgeving van dergelijke wijziging zal gelden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf de datum waarop deze wijzigingen beschikbaar worden gemaakt op de Website (de "Kennisgeving"). Het verder gebruik van de Website zal beschouwd worden als de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor elke Bestelling van Vrije Producten of Reservatie van Geneesmiddelen Op Voorschrift via de Website na de Kennisgeving.
De Cliënt kan zien wanneer deze Algemene Voorwaarden voor het laatst werden gewijzigd, door de "laatst gewijzigd op" datum te bekijken die bovenaan deze Algemene Voorwaarden wordt getoond.

Apotheek Smeets

Kuringersteenweg 37
3500 Hasselt

APB nr 712209
O: 0471 827 992

Apotheek Stas-Coertjens

Sint-Truidersteenweg 132
3500 Hasselt

APB nr 712222
O: 0429 090 485

Apotheek Vos

Vrijwilligersplein 8
3500 Hasselt

APB nr 712216
O: 0809 237 643
Orde der Apothekers, Henri Jasparlaan 94, 1060 Brussel - 02/537.42.67 - Deontologische code
© 2022 Egberghs - egberghs.be